I.常設委員会

 ・倫理委員会

 ・学会誌編集委員会

 ・専門医等認定委員会

 ・学術委員会

 ・セミナー企画運営委員会

 ・医療保険委員会

 ・ガイドライン作成委員会

 ・広報委員会

 ・国際交流委員会

 ・選挙管理委員会

 ・渉外委員会

 ・利益相反委員会

 ・優秀論文賞推薦委員会

 ・ポスター賞推薦委員会

 ・学会特別功労賞推薦委員会

 ・からだ・運動器のいたみ専門医療者認定試験資格審査委員会
 
 
II.アドホック委員会

 ・ガイドブック委員会

 ・シラバス委員会